Brønnøy Landbrukstjenester

Årsmelding 2015 og 2014

Årsmøte 22.april 2016

deler-av-styret-2016

Gjøran Larssen gjenvalgt som leder i Brønnøy Landbrukstjenester.

22 medlemmer møtte opp da BLT hadde årsmøte på kvelden 22. april. Tradisjonen tro ble kvelden avsluttet med årsmøtemiddag hvor også de ansatte var invitert. 36 avløsere og bønder spiste god mat på Milano

Styreleder Gjøran Larssen kunne legge fram en årsmelding som viser stor aktivitet i laget, laget har hatt  en omsetnig på 11,5 millioner kroner og sysselsetter 32 årsverk og er således en stor bedrift i Sør Helgelands målestokk.
Avløseryrket består av mye ”bøy og tøy” og er til dels et tungt og arbeidskrevende yrke. Sykefraværet er lavt, utbetalt sykelønn i arbeidsgiverperioden er kr. 104 252. Sykefraværet utgjør da ca. 1.2 %. Det er ei egenmelding og 7 stk med sykemelding. Det ble ikke registrert yrkesskade i 2015. Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som bra.

Økonomien i laget errimelig god på tross av at  årets resultat viser et underskudd på 77 600 kroner som, egenkapitalen er dermed på 652 500 000 kroner.

Gjøran Larrsen ble enstemmig gjenvalgt som leder og styret består dermed av følgende personer:
Gjøran Larssen, leder –Trine Myrvang, nestleder, – Siw K. Grønbech Solli, Roy Dypaune og Mikal Fjellsøy; alle styremedlemmer

Årsmelding 2015

Brønnøy Landbrukstjenester SA (BLT) er et andelslag stiftet 23.november 1983. Formålet med laget er å skaffe avløsning slik at lagets medlemmer får regelmessig fritid, avlastning i onner og avløsning under sykdom m.v. BLT har òg ansvaret for landbruksvikarordningen. Laget vil ellers yte andre tjenester som styrker landbruket, eller er med på å utvikle/styrke lokalmiljøet. Laget server Brønnøy og Vevelstad kommuner.

BLT har kontoradresse Gårdsøyveien 5, 8907 Brønnøysund.

Etter årsmøte den 17. april 2015 har BLT følgende tillitsvalgte:

Styret:                                                                           

Gjøran Larssen                  leder                                   Trine Myrvang                         nestleder

Siw –K Grønbech Solli       styremedlem

Arne Jonny Sørhus            styremedlem                      Geir Lien                                   styremedlem

Roy Dypaune                       1. varamedlem

Britt Flostrand                    2. varamedlem

Valgkomite:

John Arne Ormø                 leder

Britt Flostrand                    medlem

Arne Flatmo                        medlem

Mette Tøgersen                  varamedlem

 

Årsmøte for 2015 ble avholdt på Thon Hotell med etterfølgende middag. Det var totalt 23 stykker som møtte, derav 15 med stemmerett. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.

Styremøter

Det er avholdt 5 styremøter der 24 saker er behandlet. Styret har også i år arbeidet med å følge opp økonomien i laget, dette for å påse at laget har en sunn og positiv utvikling. Da spesielt  utfordringene med statlige nye rutiner ved utbetaling av avløsertilskudd, der bonden ikke lenger kan styre tilskuddet til vår konto. Vi har jobbet med innføring av nytt dataprogram, Webtemp, som ble innført fra og med 2016 med bla elektroniske timelister. På seinsommeren fikk vi krav fra FK om dobling av husleia; Kato Ormø var daglig leder for BLT fram til sommeren 2009, samtidig var han regnskapsfører for Brønnøy Boligbyggerlag. Kontrakten med FK ble undreskrevet i 2003 med leie for kontoret fordelt på BLT og BBL, halvparten på hver. Da Kato gikk av med pensjon glemte FK å sende regning på en halvpart av kontorleien. Dvs. BBLs husleiedel ble det ikke sendt krav på. Dette ble oppdaget her i sommer. Som forståelig er har BLT nå fått krav på å betale for hele kontoret. Husleien økes fra 19 600 til 46 175 kroner pr år, over en dobling. Det syntes vi var urimelig! Vi hadde følere i leiemarkedet i Brønnøysund for å undersøke pris. Etter ei totalvurdering ble det besluttet at vi fortsatt skulle ha kontoradresse i Felleskjøpbygget.

Møter og kurs

Styreleder og daglig leder deltok på høstsamlinga i regi av Norsk Landbrukstjenester på Stjørdal i november. Det er avholdt HMS dag for medlemmer/avløsere med 19 deltakere. Fokus på risikovurdering, dokumentert opplæring og behandling av kriser var tema. I juni ble det arrangert ”blåtur” med RIB rundt Torgøya for ansatte Den etter hvert tradisjonelle julelunsjen for ansatte ble i år holdt på hotellet.

Medlemsutvikling

Ved årsskiftet hadde vi 98 medlemmer som var berettiget tilskudd til ferie/fritidsavløsing., en økning på 4 i forhold til 2014.  Vi hadde arbeidsgiveransvar for 95 av disse.

Landbruksvikarene

Vi har en 100 prosent landbruksvikarstilling i Brønnøy og en 50 prosent stilling i Vevelstad. Landbruksvikarordningen går i år med et underskudd på kr. 74 651.  Tidligere års overskudd var på kr. 91 000, tilskuddet fra Fylkesmannen ble redusert tilsvarende i 2015.  Stillinga i Vevelstad (50/50 landbruksvikar /ferieavløsing)har et underskudd på kr. 17 323, beløpet vil bli dekt opp av Vevelstad kommune (underskuddsgaranti/kommunalt vedtak).

Avløsere/Årsverk (2014tall i parentes)

224 (201) personer har fått lønn hos oss. Foruten landbruksvikarene har vi 12 avløsere med hel stilling, derav en i ring. Men de fleste jobber deltid/helg og noen som familieavløsere. Dette utgjør 34,17 (30,56) årsverk. Disse fordeler seg med 23,10 (19,85) årsverk ferie/fritidsavløsing, 3,58 (3,54) årsverk sykdomsavløsing og 7,49 (7,17) årsverk andre oppdrag. I tillegg kommer ei 90 stilling i administrasjonen. Som tidligere år har det i perioder vært ei utfordring å skaffe kvalifiserte avløsere.  Men med fleksibilitet både hos medlemmer og avløsere har det ordnet seg.  Vi har en stamme med dyktige og fleksible avløsere.

Arbeidsmiljø/sykelønn

Sykefraværet til den enkelte ansatte avhenger av miljøet på den enkelte gård. Sykefraværet er lavt. Utbetalt sykelønn i arbeidsgiverperioden er kr. 104 252 (i 2014 var beløpet 6 923), den totale lønnskostnaden er på kr. 9 201 994.

Sykefraværet utgjør da ca. 1.2 %. Det er ei egenmelding og 7 stk med sykemelding. Det ble ikke registrert yrkesskade i 2015. Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som bra.

Sammenligningstall

Regnskapstall.                                                      2013                       2014                      2015
Total lønnskostnad(m.avg).                        9.726.497          9.953.648             11.340.376
Lønn avløsing.                                                  6.087.404           6.327.013              7.494.241
Lønn diverse oppdrag.                                   2.482.719              467.578                   428.508

 

                                                                                             

 

Fortsatt drift                                                                                    Til tross for at bruka blir større og mer effektive

er det fortsatt etterspørsel etter avløsning også til disse bruka. Selv med nedgang i antall bruk ser det ut som behovet for organisert ferie og fritid, og ikke minst, sikkerhet ved sjukdom, fortsatt er til stede.

Vi mener at forutsetningen for fortsatt drift av BLT er til stede. Årsresultat etter skattekostnad  viser et underskudd på kr  77 603.

Styret viser ellers til regnskapet når det gjelder lagets økonomi. Vi er av den oppfatning av at regnskapet, sammen med denne beretningen, gir et riktig bilde av virksomheten i året, og for stillingen ved årsskiftet.

Vi prissetter våre tjenester med et påslag på brutto lønn. Dette påslaget, til administrasjon, har i 2015 vært 3.6 % til ferie/fritids- og sykdomsavløsing, og 6,6 % påslag til diverse oppdrag. På tross av økt husleie vurderes det ikke å sette opp påslaget.

Laget driver ikke virksomhet som medfører forurensning av ytre miljø, og tilstreber å følge arbeidsmiljøloven i alle sammenhenger. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i laget..

Til slutt

Til slutt takker vi medlemmene for oppslutningen om våre tjenester. Vi vil også gi en stor takk til alle våre ansatte for godt utført arbeid i 2015.

 

 

 

 

 

 

Brønnøysund den 13.04.2016

 

 

 

 

 

Gjøran Larssen                                                      Trine Myrvang                                        Geir Lien

leder                                                                   nestleder                                          styremedlem

 

 

 

Siw-Kristin Grønbech Solli                                    Arne J. Sørhus                                         Eilert Horn

styremedlem                                                styremedlem                                         daglig  leder

Årsmøte 17.april 2015

Gjøran Larssen ble gjenvalgt som leder i Brønnøy Landbrukstjenester. 25 medlemmer møtte opp da BLT hadde årsmøte fredag kveld 17. april. Tradisjonen tro ble kvelden avsluttet med årsmøtemiddag hvor også de ansatte, avløserne, var invitert.

Styreleder Gjøran Larssen kunne legge fram en årsmelding som viser stor aktivitet i laget, laget har stabilisert seg med en omsetnig på 10 millioner kroner og sysselsetter 30 årsverk og er således en stor bedrift i Sør Helgelands målestokk.
Avløseryrket består av mye ”bøy og tøy” og er til dels et tungt og arbeidskrevende yrke. Da er det oppsiktsvekkende at det ikke er sykemeldinger i året som gikk, kun fem egenmeldingsdager!! Det vitner om god arbeidsmoral, og et godt arbeidsmiljø og god dialog mellom den enkelte avløser og bonden.
Landbruksvikar Alf Børge Vonheim ble kåret til ”årets avløser i Nordland”: Dette skjedde i regi av Norsk Landbrukstjenester. En flott gest til en flott avløser.

Bønder på Vevelstad ble servet av BLT i 2014, dette som et prøveprosjekt. Det er besluttet å overta landbruksvikarordningen og ferie og fritidsavløsning i Vevelstad på permanent basis.

Økonomien i laget er god og årets resultat viser et overskudd på 114 721 kroner som årsmøtet vedtok å sette på egenkapitalkonto, egenkapitalen er dermed på 730 000 kroner.

Gjøran Larrsen ble enstemmig gjenvalgt som leder og styret består dermed av følgende personer:
Gjøran Larssen, leder – Geir Lien, nestleder – Trine Myrvang, Siw K. Grønbech Solli og Arne J. Sørhus alle styremedlemmer

Årsmelding 2014

Brønnøy Landbrukstjenester SA er et andelslag stiftet 23.november 1983. Brønnøy Landbrukstjenester SA har kontoradresse Gårdsøyveien 5, 8907 Brønnøysund.
Formålet med laget er å skaffe avløsning slik at lagets medlemmer får regelmessig fritid, avlastning i onner og avløsning under sykdom m.v. Laget vil ellers yte andre tjenester som styrker landbruket, eller er med på å utvikle/styrke lokalmiljøet.

Etter årsmøte den 11. april 2014 har BLT følgende tillitsvalgte:
Styret: Valgkomite:
Gjøran Larssen leder Elmer Moe leder Geir Lien nestleder John Arne Ormø medlem
Siw –K Grønbech Solli styremedlem Britt Flostrand medlem
Arne Jonny Sørhus styremedlem Arne Flatmo varamedlem
Trine Myrvang styremedlem
Roy Dypaune 1. varamedlem

Årsmøte for 2014 ble avholdt på Naustloftet på Vevelstad med etterfølgende middag. Det var totalt 13 stykker som møtte, derav 10 med stemmerett. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.

Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter der 21 saker er behandlet. Styret har også i år arbeidet med å følge opp økonomien i laget, dette for å påse at laget har en sunn og positiv utvikling. Vi har jobbet med innføring av nytt dataprogram, Web temp, som vi regner med å ta delvis i bruk i 2015,og fullt ut i 2016.

Medlemsutvikling
Ved årsskiftet hadde laget 168 medlemmer, noe som er en økning på 9 i forhold til 2013. Økningen gjelder medlemmer fra Vevelstad. 102 medlemmer har rett på avløser- refusjon, en økning på 8. Det er besluttet å overta landbruksvikarordningen og ferie fritidsavløsing i Vevelstad på permanent basis. Det skal være grunnlag for en full stilling.

Landbruksvikarene/avløsere
Vi har en 100 prosent landbruksvikarstilling i Brønnøy og en 50 prosent stilling i Vevelstad. Landbruksvikarordningen går i år med et overskudd på kr. 45 256. Stillinga i Vevelstad (50/50 landbruksvikar/ferieavløsing)har et underskudd på kr. 22 032, beløpet vil bli dekt opp av Vevelstad kommune (kommunalt vedtak). I perioder har det vært ei utfordring å skaffe kvalifiserte avløsere, dette i forhold til etterspørselen. Men med fleksibilitet både hos medlemmer og avløsere har det ordnet seg. Vi har en stamme med dyktige og fleksible avløsere.

Møter og kurs
Deler av styret og daglig leder deltok på høstsamlinga i regi av Norsk Landbrukstjenester på Stjørdal i november. Landbruksvikar Alf Børge Vonheim var også til stede og ble, overraskende for han, tildelt diplom og klokke som bevis for at han var ”årets avløser i Nordland”. Vi gratulerer! Det er holdt to samlinger for avløserne; En ”kakefest” hvor BLT markerte et halvår uten sykemeldinger og så ble året avsluttet med julelunsj. Vi har avholdt avløserkurs for ungdomsskoleelever. 15 stykker var påmeldt mens 5 stykker fullførte kurset. Kurset ble støttet økonomisk av Brønnøy Kommune (med 10 tusen kroner) og Nordland Fylkeskommune (med 40 tusen kroner)

Arbeidsmiljø
Det har ikke vært sykemeldinger blant våre ansatte i år, kun fem egenmeldingsdager. Det er oppsiktsvekkende. Det ble heller ikke registrert yrkesskade i 2014. Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som bra.

Sammenligningstall/årsverk
Regnskapstall for                                     2012                    2013                        2014
Antall lønns og trekkoppgaver                224                       223                           201
Total lønnskostnad ( m.avg.)            10.066.113           9.726.497                9.953.648
Lønn avløsing                                         5.792.238          6.087.404                6.327.013
Lønn diverse oppdrag                          2.532.337            2.482.719                   467.578
Refusjon sykeavløsning                       1.101.209               927.030                 1.332.161

(2013 tall i parentes)
Det ble i lagets regi utført 30,56 årsverk (29,97) som fordeler seg slik: 19,85 (19,99) årsverk ferie og fritidsavløsning, 3,54 (4,50) årsverk sykdomsavløsning, 7,17 (5,48) årsverk andre oppdrag og 0,90 årsverk til administrasjon.

Fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift av Brønnøy Landbrukstjenester er til stede. BLT driver etter selvkostprinsippet, årsresultatet etter skattekostnad viser et overskudd på kr. 114 721
Styret viser til regnskapet når det gjelder lagets økonomi. Vi er av den oppfatning av at regnskapet, sammen med denne beretningen, gir et riktig bilde av virksomheten i året, og for stillingen ved årsskiftet. Styret har satt ned påslaget til administrasjon med en prosent, til 3.6. Dette med virkning fra 1.januar 2015.
Laget driver ikke virksomhet som medfører forurensning av ytre miljø, og tilstreber å følge arbeidsmiljøloven i alle sammenhenger. Det er ikke iverksatt spesielle likestillings- fremmende tiltak i laget..

Til slutt takker vi medlemmene for oppslutningen om våre tjenester. Vi vil også gi en stor takk til alle våre ansatte for godt utført arbeid i 2014.

Brønnøysund den 11.03.2015
Gjøran Larssen                           Geir Lien                             Trine Myrvang
Leder                                             nestleder                             styremedlem
Siw-Kristin Grønbech Solli      Arne Jonny Sørhus           Eilert Horn
styremedlem                               styremedlem                       daglig leder